>

EQUASS – socialinių paslaugų kokybės diegimo sistema

Skemų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės sistemos diegimo gairės:

 1. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS
 2. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA
 3. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 4. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
 5. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
 6. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
 7. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS
 8. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FIZINIO IR PSICHOLOGIMO SMURTO PRIEŠ GYVENTOJUS PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
 9. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PRIEŠ SMURTĄ NUKREIPTOS POLITIKOS IR PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
 10. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS
 11. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PRIVATUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
 12. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS
 13. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA
 14. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
 15. SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
 16. EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS REZULTATŲ ANALIZĖ SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE UŽ 2020 METUS

 

Atnaujinimo data: 2023-12-14