>

Teisės aktai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI, ĮSTATYMAI IR NUTARIMAI

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo

Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų programos patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

SUTARTYS

2024 KOLEKTYVINĖ SUTARTIS.pdf

Atnaujinimo data: 2024-03-25