>

Apie mus

Skemų socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra 19 ha plotą užimanti teritorija su gyvenamaisiais ir kitos paskirties pastatais, biudžetinė įstaiga. Bendrasis visų įstaigai priklausančių pastatų plotas – 13 136 m2, iš kurių 8003 m2 užima gyvenamasis plotas – miegamasis plotas sudaro 2442 m2. Nuo 2023 m. sausio 1 d. Globos namai turi 324 planines vietas ir gali apgyvendinti iki 324 gyventojų. Globos namuose dirba 204 darbuotojai, iš kurių daugiau nei 75 proc. sudaro tiesiogiai paslaugas teikiantis personalas. Globos namai yra įsteigę dvejus Grupinio gyvenimo namus Rokiškio mieste, kuriuose gyvena 20 gyventojų ir dirba 12 darbuotojų. Įstaigoje yra teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir atokvėpio paslaugos. Turime baseiną, koplytėlę, biblioteką, kompiuterių patalpą, kinezeterapijos salę, sportinių užsiėmimų kambarį, sporto ir treniruoklių aikštynus, lauko terasą, kirpyklą. Visuose įstaigoje esančiuose skyriuose gyventojams sudaryta galimybė naudotis kompiuteriu, belaidžiu internetu, įgūdžių ugdymui ir palaikymui įrengtos skalbyklėlės, virtuvėlės maisto gaminimui, bendros erdvės poilsiui ir laiko leidimui su kitais skyriaus gyventojais, draugais, svečiais ar atvykstančiais artimaisiais. Skemų socialinės globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

 

Įstaigos veiklos tikslai:

1. Teikti ilgalaikę, trumpalaikę (atokvėpio) socialinę globą ir paslaugas, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus;

2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;

3. Atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

Įstaigos susikūrimo istorija

Apie šių apylinkių žemes buvo rašoma: “nuo amžių buvo Skiemovskio Stanislavo”. Pirmą kartą 1571 m. Skemai Lietuvos metrikoje paminėti kaip kaimas Skiemjane. Dabartinių Skemų socialinės globos namų šaknų reikėtų ieškoti dar 1936 metais, kuomet P. Kozakas įsteigė senelių namus. Apie 20 senelių buvo apgyvendinti pastate, kur prieš 10 metų gyveno neturtingos šeimos, dirbusios Rokiškio grafui. Tuo metu senelių namai turėjo 60 ha žemės, kurios užteko išlaikyti 20 žmonių. Laikui bėgant gyventojų skaičius augo. Senelių namuose po kelerių metų gyveno jau apie 50 vienišų žmonių.

1944 metais, išvadavus Rokiškio apskritį iš hitlerinės okupacijos, buvo atkurti Skemų invalidų namai, kurie nuo 1947m. buvo vadinami Rokiškio apskrities socialinio aprūpinimo skyriaus Skemų invalidų namais. Jiems vadovavo direktorius Juozas Kindurys, dirbo 8 darbuotojai. Iki 1950m. pagal teritorinį ir administracinį paskirstymą invalidų namai priklausė Rokiškio apskrities Obelių valsčiui, o nuo 1958m. buvo Obelių rajono Invalidų namai. Vadovaujant direktoriui Jakovui Timofejevui buvo pradėtas sodinti sodas. Nuo 1968 m. invalidų namai buvo pervadinti į Skemų Psichochronikų invalidų namus prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Socialinio aprūpinimo ministerijos. Tuo metu pilną valstybinį išlaikymą gavo 303 asmenys. Invalidų namai turėjo pagalbinį ūkį – 137 ha žemės (augino bulves, daržoves, dalis žemės buvo užleista ganyklomis, augino karves, kiaules). Pagalbinio ūkio ramstis, kaip ir prieškarinio bei pokario laikais, buvo tas pats likimo nuskriaustas žmogus, dažniausiai stiprus, bet jau psichinės negalios palaužtas žmogus. Pagalbinis ūkis  gyvavo iki 1998 metų. 1975m. Psichochronikų invalidų namai reorganizuoti į Psichoneurologinį internatą, kuris gyvavo iki 1990m. Anot metraščio, internate gyveno apie 260 globotinių. To meto vadovų pastangomis (nuo 1977m. – Gediminas Kavoliūnas, nuo 1986m. Juozas Šilinis, nuo 1988m. iki 1990m. internatui vadovavo Antanas Malcius), buvo įrengtas centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija bei kiti patogumai.

1991 metais psichoneurologinis internatas pervadintas į Skemų pensionatą, kuriam nuo 1990m. sėkmingai vadovauja direktorius Gintaras Girštautas, atnešęs į pensionatą pažangias permainas. 1999 m. – 2010m. Skemų pensionato steigėjas buvo Panevėžio apskrities viršininko administracija. 2010 m. steigėjo teises perėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Siekiant sudaryti geresnes gyvenimo bei gydymosi sąlygas, 1989 metais buvo pradėtas statyti  gyvenamas korpusas. 1999 metais dalis minėto pastato buvo pastatyta ir į jį įsikėlė ambulatorija, administracija, ūkio dalis bei pensionato gyventojai. 2003 baigtas statyti 100 vietų gyvenamas korpusas. 2010 m. gavus Europos struktūrinių fondų paramą, buvo atlikta penkių globos namų pastatų rekonstrukcija. Buvo apšiltinti pastatų išoriniai atitvarai ir stogai, bei rekonstruoti šiluminiai mazgai.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-20